Искане за достап до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Достъп до обществена информация се предоставя от Община Търговище въз основа на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 към  Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация  в община Търговище или устно запитване