Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2024

Препис от Заповед З-01-999/14.12.2018 г. за обявяване на "Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Търговище”

За периода 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. има 6 броя документи с премахнато ниво на класификация по ЗЗКИ. Съгласно чл. 121, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация документите са унищожени


За периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. няма документи с премахнато ниво на класификация по ЗЗКИ


За периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. има 5 броя документи с премахнато ниво на класификация по ЗЗКИ. Съгласно чл. 121, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация документите са унищожени


За периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. няма документи с премахнато ниво на класификация по ЗЗКИ


За периода 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. няма документи с премахнато ниво на класификация по ЗЗКИ


СПИСЪК категориите информация в Община Търговище, подлежаща на класификация като служебна тайна

1 Указания на Кмета на Община Търговище, свързани с дейността по „Отбранително-мобилизационна подготовка" /чл.43 от Закона за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/.
2. Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по общински съвет по сигурност /чл. 43 от ЗОВС/.
3. Въпроси по отбраната и сигурността, касаещи работата на Общинския съвет по сигурност, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/./ чл.44 от ЗОВС/.
4 Актове, протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
5. Кореспонденцията с Военното окръжие Търговище, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация. / чл. 44 и § 1 т.6 от допълнителни разпоредби от ЗОВС/
6. Кореспонденция с ОД на МВР свързана с отбраната и сигурността не попадаща в класификацията държавна тайна" по Закона за защита „а класифицираната информация. / чл. 150, т. 11 от ПП на Закона за МВР/.
7. Кореспонденция с ТД „ДАНС", относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация, съгласно чл. 17 ал. 1 т.8 от Закона за ДАНС.
8. Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
9. Кореспонденция с войскови формирования, свързана с отбраната и сигурността не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация. / чл.43 от ЗОВС /.
10. Сведения и факти, свързани с режимно снабдяване на населението във военно време /чл. 43 от ЗОВС/.
11. Сведения и факти, свързани с отсрочването на резервисти и техника-запас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация./ чл. 43 от ЗОВС/.
12. Сведения и факти свързани с държавния резерв и военновременните запаси /чл. 9 от закона за държавните резерви и военновременни запаси./
13. Информация, свързана с личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата, съгласно чл.4, ал. 1 от ЗЗЛД и чл.70, ал. 3 от ЗЗКИ.
14. Информация, съдържаща се в документи и материали, съдържащи факти и обстоятелства, разгласяването на които би причинило ограничени вреди на държавата, по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
15. Кореспонденция свързана с информация за релокация на защитени лица съгласно Закона за защита на лица застрашени във връзка с наказателно производство.
16. Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства съставляващи служебна тайна.
17. Пароли, кодове за достъп на електронни информационни данни и системи за управление на мрежови ресурси, опериращи с информация, класифицирана като служебна тайна.

https://www.livechatalternative.com/