Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO1

Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси се извършва на основание чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация

https://www.livechatalternative.com/