Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77

Покана за заседание на Общински съвет Търговище на 26 октомври 2023 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров”

Дата на публикуване: 18.10.2023
Последна актуализация: 18.10.2023

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 26 октомври 2023 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

2. Приемане на актуализиран план към 30.09.2023 г. по бюджета на община Търговище за 2023 г.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

3. Промени по бюджета на община Търговище за 2023 г. 

Докл.: Валентин Велчев

4. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2024-2026 г. на община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

5. Даване на съгласие за създаване на дружество по ЗЗД с наименование „Консорциум Индустриален парк - Търговище“ ДЗЗД с цел кандидатстване по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ на Плана за възстановяване и устойчивост.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

6. Утвърждаване на разходи за командировки в страната на кмета на община Търговище и на председателя на Общински съвет Търговище за III-то тримесечие на 2023 г.

Докл.: Валентин Велчев

Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                         - 23.10.2023 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                 - 23.10.2023 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                             - 23.10.2023 г. - 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                - 23.10.2023 г. - 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси     - 23.10.2023 г. - 15.00 ч.-зала  „Хр. Самсаров”

Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                           /Емине Якубова

https://www.livechatalternative.com/