Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Планът за защита при бедствия  е приет с  Решение № 9 по Протокол № 49 от 23.04.2019 г. на Общински съвет Търговище

План за защита при бедствия на Община Търговище

Цел на Плана за защита при бедствия (ПЗБ)
1.Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра комуникация.
2.Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по разходо-ефективен начин.
3.Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и природна среда.
4.Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия.

Съдържание на Плана за защита при бедствия на Община Търговище:
1. Документи за съгласуване и приемане на плана
2. История на разпространените екземпляри от плана
3. История на направените промени в плана
4. Оценка на риска
5. Раздел I. Въведение
6. Раздел II. Профил на риска
7. Раздел III. Превенция
8. Раздел IV. Готовност
9. Раздел V. Реагиране
10.Раздел VI. Възстановяване и подпомагане
11.Раздел VII. Мониторинг и оценка
12.Раздел VIII. Приложения
13.Външен авариен план
14.Стандартни оперативни процедури
15.Материали за справки

https://www.livechatalternative.com/