Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77

Покана за заседание на Общински съвет Търговище на 29 септември 2022 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров”

Дата на публикуване: 20.09.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 29 септември 2022 г. /четвъртък/ от 09:00ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2022 г. 30.06.2022 г.        

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Промени по бюджета на Община Търговище за 2022 г.                 

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Приемане на Наредба за символиката, званията и отличията на Община Търговище.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 11.10.2022 г. (вторник). 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Одобряване на годишни отчети за изпълнението на концесионните договори в Община Търговище за 2021 г.  

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

6. Прекратяване на съсобственост в град Търговище, чрез продажба на ПИ № 73626.504.814.             

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

7. Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на част от територията на гр. Търговище, включваща УПИ XV-„за озеленяване“, УПИ XVI, УПИ XVII-„за търговия и трафопост“, УПИ XVIII в квартал 50, УПИ I, УПИ II, УПИ XXVI в квартал 85 и проектна улица с осови точки 180-181.               

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

8. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия СрН към поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55, находящи се в землището на     с. Давидово, община Търговище“. 

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

9. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 58493.18.14 в землището на с. Пробуда, общ. Търговище.      

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

10.  Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 58493.18.15 в землището на с. Пробуда, общ. Търговище.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

11. Възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа+“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ).

Докл.: д-р Дарин Димитров

12.  Формиране на паралелки с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2022/2023 година в две общински училища на община Търговище.

Приложения

Докл.: Рая Матева

13.  Формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“     с. Драгановец, общ. Търговище за учебната 2022/2023 година.

Приложения

Докл.: Рая Матева

Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                               - 26.09.2022 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                       - 26.09.2022 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                                   - 26.09.2022 г. - 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                      - 26.09.2022 г. - 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси           - 26.09.2022 г. - 15.00 ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 /Емине Якубова/    

https://www.livechatalternative.com/