Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77

Покана за заседание на Общински съвет Търговище на 31 август 2023 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров”

Дата на публикуване: 23.08.2023
Последна актуализация: 24.08.2023

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 31 август 2023 г. /четвъртък/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Приемане на бюджета на Община Търговище за 2023 г. 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2.Промяна в състава на Консултативен съвет към Общински съвет Търговище. 

Докл.: Емине Якубова

3. Промяна в състава на постоянни комисии към Общински съвет Търговище. 

Докл.: Емине Якубова

4. Продължаване срока на договор за възлагане управлението на „Адапт“ ЕООД, гр. Търговище. 

Докл.: Валентин Велчев

5. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлен имот, находящ се в землището на град Търговище. 

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

6. Продажба за урегулиран поземлен имот VI-22 в кв. 4 в село Певец, община Търговище по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

7.  Даване на съгласие за безвъзмездно настаняване на преподавател по китайски език в жилище – общинска собственост. 

Докл.: Валентин Велчев

8. Отдаване под наем на имоти – общинска собственост на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС. 

Докл.: Валентин Велчев

9. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението и за учредяване на възмездно право на строеж на поземлен имот – частна общинска собственост, за изграждане на фотоволтаична централа.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

10. Изменение и допълнение на Решение № 11 по Протокол № 46 от 21.12.2022 г. и Решение № 10 по Протокол № 52 от 25.05.2023 г. на Общински съвет Търговище. 

Приложение 

Докл.: Валентин Велчев

11.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и План-схема за обект: „Газоразпределителна мрежа гр. Търговище“, подобект: „Разпределителен газопровод през имоти с идентификатори 61676.512.4, 61676.512.5, 61676.512.7, 61676.512.12, 73626.122.450 и 73626.203.213 и газопроводни отклонения към имоти с идентификатори 73626.203.462 и 69599.100.102“. 

Приложение

Докл.: инж. Митко Панайотов

12. Издаване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план и План-схема за елементи на техническата инфраструктура за кабелна линия през ПИ № 23546.41.82, улици с осови точки 181-138 и о. т. 138-97 до УПИ III, кв. 47, с. Дралфа, общ. Търговище.

Приложение

Докл.: инж. Митко Панайотов

13. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 63241.555.4 и 63241.555.18 в землището на с. Руец, общ. Търговище. 

Приложение

Докл.: инж. Митко Панайотов

14. Кандидатстване на Община Търговище с предложение за изпълнение на инвестиции (ПИИ) по процедура чрез подбор от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор RRP-8.013 „Еколосъобразна мобилност“.                     

Докл.: д-р Дарин Димитров

15. Одобрение на проект на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на комбинирана концепция за Интегрирани териториални инвестиции. 

Приложение

Докл.: д-р Дарин Димитров

16. Определяне на училища за преимуществени ползватели на два новополучени училищни автобуси от Община Търговище.

Приложение

Докл.: д-р Дарин Димитров

17. Създаване на социална услуга „Център за работа с деца на улицата“ финансирана със средства от държавния бюджет.

Приложение

Докл.: д-р Дарин Димитров

18. Питане, относно резултатите от изпълнението на Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище по договор 58111-СО18-209.

Докл.: Тодор Михайлов


Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                          - 28.08.2023 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                   - 28.08.2023 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                               - 28.08.2023 г. - 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                  - 28.08.2023 г. - 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси       - 28.08.2023 г. - 15.00 ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                            /Емине Якубова/    

https://www.livechatalternative.com/