Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77

Покана за заседание на Общински съвет Търговище на 26 септември 2023 г. /вторник/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров”

Дата на публикуване: 18.09.2023
Последна актуализация: 19.09.2023

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 26 септември 2023 г. /вторник/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Промени по бюджета на община Търговище за 2023 г.

Докл.: д-р Дарин Димитров

2. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Търговище, във връзка с насрочените избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Избиране на временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на територията на община Търговище, във връзка с насрочените избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище на 10.10.2023 г. (вторник) от 13:00 часа.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Даване на съгласие за увеличаване капитала на "БКС Търговище" ЕООД с непарична вноска - апорт на недвижими имоти, промяна на наименованието и допълване на предмета на дейност на търговското дружество.

Докл.: д-р Дарин Димитров

6. Одобряване на годишни отчети за изпълнението на концесионните договори в Община Търговище за 2022 г.  

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

7. Продажба на поземлен имот с идентификатор 73626.163.484 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

8. Прекратяване на съсобственост в град Търговище, чрез продажба на ПИ № 61676.512.319.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

9. Прекратяване на съсобственост в град Търговище, чрез продажба на ПИ № 73626.506.744. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

10. Прекратяване на съсобственост в град Търговище, чрез продажба на ПИ № 73626.506.789.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

11. Прекратяване на съсобственост в село Дългач, община Търговище. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

12. Прекратяване на съсобственост в село Кръшно, община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

13. Прекратяване на съсобственост в село Певец, община Търговище. 

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

14. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 73626.178.185 по КК за землището на гр. Търговище.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

15. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 48338.4.13 по КК за землището на с. Мировец, община Търговище.

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

16. Издаване на разрешение за изработване на Специализиран подробен устройствен план – План за застрояване на индустриален парк – Търговище в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 10238.38.47 и 10238.38.61 по кадастралната карта за неурбанизирана територия в землището на с. Васил Левски, община Търговище 

Приложение

Докл.: инж. Митко Панайотов

17. Актуализация на Генерален план за организация на движението на територията на гр. Търговище.                 

Приложения - Част 1Част 2Част 3Част 4Част 5Част 6Част 7Част 8

Докл.: инж. Митко Панайотов

18. Формиране на паралелки с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2023/2024 г. в Спортно училище „Никола Симов“ гр. Търговище.

Приложения

Докл.: Рая Матева


Заседания на постоянните комисии
Образование и култура                                                 - 21.09.2023 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                             - 21.09.2023 г. - 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                - 21.09.2023 г. - 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси     - 21.09.2023 г. - 15.00 ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 /Емине Якубова/    

https://www.livechatalternative.com/