Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77

Покана за заседание на Общински съвет Търговище на 29 ноември 2022 г. /вторник/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров”

Дата на публикуване: 22.11.2022
Последна актуализация: 12.06.2023

П О К А Н А

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет Търговище на 29 ноември 2022 г. /вторник/ от 09:00 ч.  в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН  РЕД:

1. Промени по бюджета на Община Търговище за 2022 г.                 

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

2.  Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище.     

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

3. Приемане на Правила за условията, реда и критериите за предоставяне на целева финансова подкрепа на културни проекти на територията на община Търговище по програма „Култура плюс“ от бюджета на община Търговище и включването им в годишния културен календар.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

4. Определяне на състава на Одитен комитет в Община Търговище за мандат 2023-2025 г.

Приложения

Докл.: д-р Дарин Димитров

5. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на части от имот – публична общинска собственост. 

Докл.: Валентин Велчев

6. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в град Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

7. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 22 по плана на село Васил Левски, община Търговище.

Приложение

Докл.: Валентин Велчев

8. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 31 по плана на село Голямо Ново, община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

9. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в село Разбойна, община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

10. Обявяване на част от имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост, находящ се в кв. 19 по плана на село Стража, община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

11. Продажба на общински недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

12. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящи се в землището на град Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

13. Отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от  ЗОС.

Докл.: Валентин Велчев

14. Предоставяне на земеделска земя за изпълнение на решение на Общинска служба по земеделие Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

15. Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане.                         

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

16. Изразяване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план в кв. 49, село Дралфа, община Търговище.                

Докл.: Валентин Велчев

17. Изразяване на съгласие за отстраняване на непълнота или грешка в отразяването на поземлен имот с идентификатор 46190.35.58, земеделска територия, НТП – гробищен парк, находящ се в землището на с. Макариополско, община Търговище.

Приложения

Докл.: Валентин Велчев

18. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Кабелна линия СрН към поземлени имоти с идентификатори 20050.12.54 и 20050.12.55 в землището на с. Давидово, общ. Търговище“.         

Приложения

Докл.: инж. Митко Панайотов

19. Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

Докл.: д-р Дарин Димитров

20. Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – Укрепване на общинския капацитет, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.        

Докл.: д-р Дарин Димитров

21. Кандидатстване с проектно предложение на Община Търговище за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ в Първо средно училище „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1.

Докл.: д-р Дарин Димитров

22. Кандидатстване с проектно предложение на Община Търговище за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ във Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 1.

Докл.: д-р Дарин Димитров

23. Кандидатстване с проектно предложение на Община Търговище за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ в Трето основно училище „П. Р. Славейков“ гр. Търговище по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 2.

Докл.: д-р Дарин Димитров

24. Кандидатстване с проектно предложение на Община Търговище за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ в Четвърто основно училище „Ив. Вазов“ гр. Търговище по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 2. 

Докл.: д-р Дарин Димитров

25. Кандидатстване с проектно предложение на Община Търговище за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ в Детска градина № 2 „Осми март“ гр. Търговище по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4.

Докл.: д-р Дарин Димитров

26. Даване на съгласие за преместване и организиране на учебния процес на учениците от СУ „Никола Симов“ гр. Търговище в сградата на III ОУ „П. Р. Славейков“    гр. Търговище за времето на изпълнение на ремонтните дейности по инвестиционната програма на Министерството на образованието и науката.  

Приложения

Докл.: Рая Матева


Заседания на постоянните комисии
Здравеопазване и социална политика                                       - 25.11.2022 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Образование и култура                                                               - 25.11.2022 г. - 13.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Териториално-селищно устройство                                           - 25.11.2022 г. - 14.00 ч.- зала „Хр. Самсаров”
Икономическа политика                                                              - 25.11.2022 г. - 15.00 ч.-зала „Хр. Самсаров”
Законност и установяване на конфл. на интереси                    -25.11.2022 г. - 15.00 ч.-зала  „Хр. Самсаров”


Поканват се всички общински съветници, представители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 /Емине Якубова/

https://www.livechatalternative.com/